flekkefjord

Om den kulturelle skolesekken i Flekkefjord

Nasjonal satsing på kunst og kultur til alle elever
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skolee

lever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonell kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet og vise hele bredden av kulturuttrykk:

• scenekunst
• visuell kunst
• musikk
• film
• litteratur
• kulturarv

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 6 til 19 år – innlemmes i ordningen.

 

Samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren
Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom kultur- og opplæringssektoren på både nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, og omfatter alle skoler i Norge. Fylkeskommunen er ansvarlig for koordineringen regionalt, men kommunene har også mulighet for å utvikle sitt eget program. Det er stor variasjon i hvordan skolesekken organiseres på regionalt og lokalt nivå.

Måla for Den kulturelle skulesekken skal vere:
daniel eriksen
å medverke til at elevar i skulen får eit profesjonelt kunst- og kulturtilbod

å leggje til rette for at elevar i skulen lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende med og utvikle forståing for kunst- og kulturuttrykk av alle slag

å medverke til å utvikle ei heilskapleg innlemming av kunstnarlege og kulturelle uttrykk i realiseringa av skulen sine læringsmål

Prinsipp for ordninga:
Den kulturelle skulesekken skal utformast og uavlateleg vurderast ut frå eit sett med prinsipp for ordninga:
Varig ordning: Den kulturelle skulesekken skal vere ei varig ordning for elevar i skulen.
For alle elevar: Den kulturelle skulesekken skal femne om alle elevar i grunnskulen og den vidaregåande opplæringa, uavhengig av kva skule dei går på og kva økonomisk, sosial, etnisk og religiøs bakgrunn dei har.
Realisere mål i læreplanverket: Innhaldet i kunst- og kulturtilboda i Den kulturelle skulesekken skal medverke til å realisere skulen sine mål slik dei kjem til uttrykk i den generelle delen i læreplanverket og i dei ulike læreplanane.
Høg kvalitet: Elevane skal møte profesjonelle kunst- og kulturtilbod med høg kunstnarleg kvalitet.
Kulturelt mangfald: Den kulturelle skulesekken skal omfatte ulike kunst- og kulturuttrykk med røter i eit mangfald av kulturar og frå ulike tidsperiodar.
Breidde: Både musikk, scenekunst, visuell kunst, film, litteratur og kulturarv skal vere representerte i Den kulturelle skulesekken. Det skal vere variasjon i formidlingsmåtane.
Regularitet: Elevane skal sikrast eit regelmessig tilbod på alle klassetrinn.
Samarbeid kultur–skule: Arbeidet med Den kulturelle skulesekken skal skje i eit godt samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på alle nivå. Det skal sikrast god forankring og tid til planlegging i skulen.
Rollefordeling kultur–skule: Opplæringssektoren har ansvaret for å leggje føre- og etterarbeid pedagogisk til rette for elevane, medan kultursektoren har ansvaret for kulturinnhaldet i Den kulturelle skulesekken og for å informere om innhaldet i god tid.
Lokal forankring og eigarskap: Den kulturelle skulesekken må forankrast lokalt, i den enkelte skulen, kommunen og fylket. Dette sikrar lokal entusiasme og gjev rom for mange lokale variantar, slik at alle skal kunne kjenne eigarskap til Den kulturelle skulesekken.

Mål og prinsipp for satsinga er nedfelt i Stortingsmelding nr. 8 (2007-2008): ”Kulturell skulesekk for framtida”

For utøvere: gå til oversikt over frister for innmelding av produksjoner generelt

Uttøvere som ønsker å vurderes for Flekkefjord kommune kan sende  info til   skolesekken@flekkefjord.kommune.no

 

Snarveier på nettsidene:
PROGRAM FLEKKEFJORDSKOLENE


Den kulturelle skolesekkens historie

Satsingens organisering på sentralt, regionalt og lokalt nivå

Satsingens økonomi

Fylkeskommunenes Frister for innmelding av produksjoner

Ressurser  - sagt og skrevet om DKS, samt nyttig stoff til hjelp i det daglige arbeidet med DKS

Aktører  - oversikter og lenker til regionale og lokale DKS-sider og nasjonale aktører i skolesekken

 

Daniel Eriksen

Daniel Eriksen

foto:Arne skage

Christian sunde og elever

Christian sunde og elever

foto:Arne skage